منوهای نصب در پنل مدیریت

آموزگاران

سرکار خانم فرزانه مرادزاده

آموزگار پایه اول دبستان انتخاب سبز

وبلاگ آموزگار

صفحه شحصی خانم مرادزاده

سرکار خانم

آموزگار پایه دوم دبستان انتخاب سبز

وبلاگ آموزگار

صفحه شحصی خانم

سرکار خانم محترم صفیان

آموزگار پایه سوم دبستان انتخاب سبز

وبلاگ آموزگار

صفحه شحصی خانم

 

سرکار خانم شهره بهنامی

آموزگار پایه چهارم دبستان انتخاب سبز

وبلاگ آموزگار

صفحه شحصی خانم بهنامی

سرکار خانم ایراندخت ایروانی

آموزگار پایه پنجم دبستان انتخاب سبز

وبلاگ آموزگار

صفحه شحصی خانم ایروانی

سرکار خانم ناهید معمارزاده

آموزگار پایه ششم دبستان انتخاب سبز

وبلاگ آموزگار

صفحه شحصی خانم معمارزاده

X
statistics