Video Galleries

هترین فیلم های آموزشی ابتدایی، فیلم هایی هستند که بتوانند مفاهیم و مباحث درسی را با به کارگیری محتوای دیداری و شنیداری با کیفیت به دانش آموزان انتقال دهند. بیش از 50 درصد یادگیری دانش آموزان از طریق آنچه که می بینند و می شنوند اتفاق میفتد، به همین دلیل است که به راحتی جزئیات یک فیلم سینمایی رو بازگو می کنند ولی از بازگو کردن مطالب درسی موجود در کتابهایشان عاجز هستند.

به همین دلیل فیلم های آموزشی یکی از پرکاربردترین منابع برای آموزش می باشد به ویژه برای دانش آموزان ابتدایی که شاید برقراری ارتباط با کتاب برای آنها دشوار باشد.

آموزش جمع
آموزش جمع
آموزش جمع
    سبد خرید